Vynmedžių sodinimas ir priežiūra rudenį

Pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes

kaip atsiimti bitcoins locationcrypto com

Jau ke­le­rius me­tus bu­vęs pa­rei­gū­nas tar­si į dar­bą kas ry­tą iš Aly­taus va­žiuo­ja pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes Ka­niū­kų kai­mą, į sa­vo vy­nuo­gy­ną, ku­ria­me au­ga 67 veis­lių vyn­me­džiai ir dau­gy­bė įvai­riau­sių re­tų au­ga­lų. Su­si­ža­vė­jo tar­nau­da­mas ka­riuo­me­nė­je Anot R. Ku­ni­giš­kio, rim­tes­nė pa­žin­tis su vy­nuo­gė­mis įvy­ko jam tar­nau­jant so­vie­ti­nė­je ka­riuo­me­nė­je Ba­ku, Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je.

pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes

Pri­si­mi­ni­mus apie ska­nias ir sul­tin­gas vy­nuo­ges aly­tiš­kis at­min­ty­je sau­go­jo il­gus me­tus. To­dėl at­si­ra­dus ga­li­my­bei, kai pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes bu­vo grą­žin­ta jos tė­vų že­mė, pats ėmė­si au­gin­ti vyn­me­džius.

pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes

Nors ir už­au­gęs mies­te, nie­ka­da ne­dir­bęs jo­kių že­mės ūkio dar­bų, R. Ku­ni­giš­kis vi­sa gal­va nė­rė į vy­nuo­gi­nin­kys­tę. Iš pra­džių rin­kau vis­ką, ką gau­da­vau Lie­tu­vo­je.

Vynuogių sodinukai

Įsi­gy­da­vau, net ne­ži­no­da­mas vy­nuo­gių veis­lių pa­va­di­ni­mų. Ne­re­tai vė­liau, įgi­jus pa­tir­ties, pa­aiš­kė­da­vo, kad gal­vo­jau įsi­gi­jęs vie­no­kią, o ga­vau vi­sai ki­to­kią veis­lę.

Sukelėjas: Plasmopara viticola Berl. Pirmą kartą ligą pastebėjo Schweinitz metais ant Vitis aestivalis vynmedžių rūšies augalų JAV pietvakariuose. Netrukus liga iš ten pasiekė ir Europos šalis, kur pridarė milžiniškus nuostolius, ypač Pranzūcijoje, ir vos nepakeitė senojo žemyno vynuogininkystės istorijos.

Au­gi­na lau­ke ir šilt­na­my­je Pir­mie­ji vyn­me­džių so­di­nu­kai R. Ku­ni­giš­kio vy­nuo­gy­ne bu­vo Lie­tu­vo­je nuo se­no au­gi­na­mų po­pu­lia­riau­sių veis­lių.

pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes dvejetainių opcionų prekybos instrukcija

Vie­nu me­tu tu­rė­jau 78 vy­nuo­gių veis­les, ta­čiau kai ku­rių dėl blo­go de­rė­ji­mo, li­gų at­si­sa­kiau. Da­bar au­gi­nu 67 veis­lių du šim­tus vyn­me­džių. Ku­ni­giš­kis ne­sle­pia, kad iš pra­džių su pras­tais vyn­me­džiais at­si­svei­kin­da­vo skau­da­ma šir­di­mi, o vė­liau su­pra­to, jog ne­rei­kia gai­lė­ti, rei­kia ei­ti pir­myn, su­si­pa­žin­ti su nau­jo­mis veis­lė­mis ir jas iš­ban­dy­ti.

Žmo­nės, no­rin­tys įveis­ti vy­nuo­gy­ną, ga­li kreip­tis į ma­ne so­di­nu­kų, ir bū­tų ga­ran­tuo­ti, kad įsi­gi­jo bū­tent tą veis­lę, ku­rios ir no­rė­jo.

  • vynmedziu veisles
  • Beveik visa jo namų valda Molainių kvartale, Kalnelio gatvėje, paversta vynuogių ir kitų gana retų augalų daigynu.
  • Apie hibridinės vynmedžių veisles Kas tie hibridiniai vynmedžiai?
  • Kaip užsidirbti pinigų internetiniuose vaizdo įrašuose

So­di­nin­kas sa­vuo­sius vyn­me­džius au­gi­na ir lau­ke, ir šilt­na­my­je, nes kiek­vie­nas au­gi­ni­mo bū­das tu­ri sa­vų pri­va­lu­mų ir trū­ku­mų. Aly­tiš­kis vy­nuo­ges au­gi­na eko­lo­giš­kai, to­dėl ren­ka­si li­goms ir šal­čiui at­spa­rias veis­les.

Vynuogių auginimas šiltnamyje (vynuogės Lietuvoje)

Anot jo, šilt­na­my­je au­gi­na­mos pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes de­rė­ti pra­de­da jau ant­ro­je lie­pos pu­sė­je, rug­pjū­čio pir­mo­mis die­no­mis. Rug­sė­jo pa­bai­go­je pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes mė­gau­tis an­tru der­liu­mi.

Anot vynuogininko, lietuviškos A. Gailiūno sukurtos veislės yra labai ankstyvos, skanios ir ištvermingos mūsų šaltam, drėgnam ir nepastoviam klimatui. Daugumą veislių galima auginti žiemai net neprilenkus prie žemės.

Be to, šilt­na­my­je už­au­gu­sios ir su­no­ku­sios vy­nuo­gės bū­na aukš­čiau­sios ko­ky­bės, už pirk­tas par­duo­tu­vė­se ska­nes­nės, jas ma­žiau puo­la li­gos. Lau­ke au­gi­na­mų vyn­me­džių so­di­nin­kas žie­mai ne­den­gia. Yra pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes, kad sil­pnes­ni au­ga­lai po žie­mos kaž­kiek su­nyk­da­vo, ta­čiau svei­kiems, tvir­tiems vyn­me­džiams lie­tu­viš­kos žie­mos ne­pa­ken­kė.

darbas internete be priedų

Rei­kia ne­bi­jo­ti au­gin­ti R. Ku­ni­giš­kio nuo­mo­ne, Lie­tu­va tin­ka­ma vie­ta aug­ti vyn­me­džiams, ži­no­ma, ant jų už­de­rė­ju­sios uo­gos ne­bus to­kios, ko­kios už­au­ga Is­pa­ni­jo­je ar Pran­cū­zi­jo­je.

Nuorodos kopijavimas

Jo ti­ki­ni­mu, vy­nuo­gės mėgs­ta leng­vai sun­kes­nę že­mę. Va­rė­na ir Drus­ki­nin­kai vy­nuo­gy­nams veis­ti ne­tik­tų, nes ten smė­ly­nai. Smė­lis per­šą­la gi­liai ir tai pra­žu­dy­tų vy­nuo­gę. Mo­ly­je vy­nuo­gėms sun­ku įsi­tvir­tin­ti, bet jei už­si­ka­bi­na, tai vis­kas bū­na ge­rai.

Pa­pras­tai vyn­me­džiai so­di­na­mi 40—45 cen­ti­met­rų gy­ly­je. Lau­ke ga­li­ma so­din­ti kas pus­an­tro met­ro tarp so­di­nu­kų, o šilt­na­my­je — ne ma­žiau kaip 2 met­rų at­stu­mu. Ne­rei­kė­tų iš­si­gąs­ti, jei jau­no so­di­nu­ko pa­grin­di­nis štam­bas nu­šal­tų, reikia at­kas­ti iki at­sar­gi­nių pum­pu­rų ir vy­nuo­gė at­sprogs­ta. Au­gi­nant šilt­na­my­je, pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mas yra aukš­tis.

Jis tu­rė­tų bū­ti 2,5—3 met­rai.

Navigacija tarp įrašų

Pa­va­sa­rį vy­nuo­ges rei­kia nu­purkš­ti va­rio pre­pa­ra­tais, kad vė­liau ne­pul­tų ne­tik­ro­ji milt­li­gė dvejetainiai variantai, kaip uždirbti apžvalgas milt­li­gė, la­biau­siai Lie­tu­vo­je au­gi­na­mus vyn­me­džius puo­lan­ti li­ga. Jei milt­li­gės stai­gus puo­li­mas der­liaus fa­zė­je, jis prak­tiš­kai su­nai­ki­na der­lių.

Ge­nė­ti vy­nuo­ges rei­kė­tų tik ru­de­nį, pra­dė­jus kris­ti la­pams. Pa­va­sa­ri­nis ge­nė­ji­mas, bė­gant sul­tims, at­ima daug me­de­lio ener­gi­jos.

Pradžioje iš būtinybės, vėliau dėl to, kad patiko pats procesas.

Kiek ša­kų pa­lik­ti la­bai pri­klau­so nuo veis­lės. Anot R. Ku­ni­giš­kio, vy­nuo­gių veis­lių pa­klau­sa la­bai kin­tan­ti. Pra­ėju­siais me­tais vi­si la­bai no­rė­jo ža­lių, šie­met pa­gei­dau­ja rau­do­nų ir be­sėk­lių. Au­gi­na­mos jau se­niai Vy­nuo­gės mū­sų ša­ly­je, ra­šy­ti­nių šal­ti­nių tei­gi­mu, sėk­min­gai au­gi­na­mos ne vie­ną šimt­me­tį.

Vy­nuo­gės bu­vo au­gi­na­mos jau Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kais.

Vynuogės sirpsta ne tik šiltuosiuose kraštuose, bet ir netoli Alytaus

Iš jų pa­ga­min­tas vy­nas baž­ny­čio­se ir cerk­vė­se bu­vo var­to­ja­mas per apei­gas. Tuo pat me­tu vy­nuo­gės bu­vo au­gi­na­mos ir dva­ruo­se.

didžiausi prekybos centrai

Į so­dy­bas ir so­dus vy­nuo­gės iš­pli­to prieš ke­lias­de­šimt pirkti vynmedžių pasirinkimo galimybes. Šią veis­lę, at­spa­rią li­goms ir šal­čiui, at­ra­do ir Lie­tu­vo­je iš­pla­ti­no aka­de­mi­kas Ta­das Iva­naus­kas. Mū­sų ša­ly­je už­au­gin­tos vy­nuo­gės sau­lės ši­lu­mos gau­na ge­ro­kai ma­žiau nei už­au­gin­tos pie­ti­niuo­se re­gio­nuo­se, ta­čiau, spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, šiau­ri­niuo­se kraš­tuo­se už­au­gin­tos vy­nuo­gės sa­vo sko­niu ir iš­vaiz­da pra­noks­ta vy­nuo­ges, už­au­gin­tas pie­tuo­se, kur vyn­me­džiai, no­rint ap­si­sau­go­ti nuo ken­kė­jų ir li­gų, per se­zo­ną purš­kia­mi per ke­lio­li­ka kar­tų.