RINKOS TYRIMAS – iStartUp

Konkrečios rinkos galimybės.

Pasiūlymo tikslai Europa turi pasinaudoti naujais augimo šaltiniais, kad atkurtų konkurencingumą, skatintų inovacijas ir sukurtų naujų darbo vietų. Pasaulio ekonomika vystosi interneto ekonomikos link ir informacinės ir ryšių konkrečios rinkos galimybės IRT konkrečios rinkos galimybės rinkos galimybės būti visiškai pripažįstamos vienu iš pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo šaltinių.

Jei pašalinsime dėl esančio susiskaidymo kylančias augimo kliūtis, Europa po krizės gali tapti stipresnė. Tai visiškai patvirtino m. Bendrasis šio pasiūlymo tikslas — siekti bendrosios elektroninių ryšių rinkos, kurioje: - piliečiai ir įmonės turėtų prieigą prie elektroninių ryšių paslaugų, kad ir kur jos būtų teikiamos Sąjungoje, be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų; - elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas teikiančios įmonės gali veikti aiškiausi dvejetainių opcijų signalai paslaugas teikti nepriklausomai nuo to, kurioje Europos Sąjungos vietoje jos įsteigtos ar kur yra jų klientai.

Po daugiau nei konkrečios rinkos galimybės trukusios Sąjungos teisinės intervencijos siekiant liberalizuoti ir integruoti šias rinkas, šis plataus užmojo tikslas svarbus pats savaime. Skubios ir ryžtingos šiame pasiūlyme pateiktos priemonės yra dar svarbesnės, nes, kai kurių priemonių atveju, turės praeiti laiko nuo jų priėmimo, kol jos duos rezultatų.

Bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje būtų skatinama konkurencija, investicijos į tinklus bei paslaugas ir inovacijas, o tai skatintų rinkos integraciją ir tarpvalstybines investicijas į tinklus ir paslaugų teikimą. Įgyvendinant konkrečias siūlomas priemones turėtų padidėti konkurencija infrastruktūros kokybės ir kainų atžvilgiu, atsirasti daugiau inovacijų ir diferencijavimo galimybių, įskaitant verslo modelius, ir turėtų tapti lengviau planuoti komercinius ir techninius investavimo sprendimų, susijusių su patekimu į fiksuotojo ir belaidžio ryšio rinkas ar plėtimusi jose, aspektus.

Šiomis priemonėmis bus remiamos kitos priemonės, kurių imtasi siekiant Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytų plataus užmojo plačiajuosčio ryšio tikslų ir kuriant iš tiesų bendrą skaitmeninę rinką, kurioje turinys, taikomosios programos ir kitos skaitmeninės paslaugos gali laisvai judėti. Visoje Sąjungoje padidinus infrastruktūros konkurenciją ir integraciją turėtų sumažėti kliūčių ir kartu elektroninių ryšių rinkų ex ante reguliavimo poreikis; ilgainiui šis sektorius taptų toks pats, kaip bet kuris kitas ekonomikos sektorius, kuriam taikomas horizontalusis reguliavimas ir konkurencijos taisyklės.

Dėl vis didėjančio skaitmeninių infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumo, vartotojams, savo ruožtu, padaugėtų pasirinkimo galimybių, pagerėtų paslaugų kokybė ir būtų prisidedama prie teritorinės ir socialinės sanglaudos, taip pat būtų sudarytos palankesnės sąlygos mobilumui Europos Sąjungoje; kalbant apie visą skaitmeninę rinką, visoje Sąjungoje geriau konkrečios rinkos galimybės elektroninių ryšių konkrečios rinkos galimybės turėtų daugėti įmonių pasirinkimas ir kokybė, todėl būtų galima pasiekti su IRT ir modernių viešųjų paslaugų naudojimu siejamo našumo padidėjimo.

Galutinis tikslas — didinti Europos konkurencingumą pasaulyje, kuris vis labiau priklausomas nuo skaitmeninės ekonomikos veikimo ir augimo.

Naujos rinkos

Neišspręsti bendrosios rinkos integracijos uždaviniai: pirma, pašalinti nereikalingas leidimų išdavimo tvarkos ir paslaugų teikimo taisyklių kliūtis, kad vienoje valstybėje narėje suteiktas leidimas galiotų visose valstybėse narėse ir kad operatoriai galėtų teikti paslaugas, grindžiamas nuosekliu ir stabiliu reguliavimo įpareigojimų taikymu.

Antra, užtikrinti didesnį suderinimą, kad būtų galima naudotis pagrindiniais ištekliais judriojo ryšio operatoriams garantuojant nuspėjamas skyrimo sąlygas ir koordinuojamus prieigos prie belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderinto spektro visoje ES laikotarpius, suderinant prieigos prie Europos fiksuotojo konkrečios rinkos galimybės tinklų būdus, kad teikėjam būtų lengviau siūlyti paslaugas visoje bendrojoje rinkoje.

Trečia, visoje Sąjungoje užtikrinti vienodai aukštą vartotojų apsaugos lygį ir šiuo atžvilgiu bendras komercines sąlygas, įskaitant priemones, kuriomis bus laipsniškai panaikinti papildomi mokesčiai už judrųjį tarptinklinį ryšį, ir užtikrinta prieiga prie atviro interneto.

Tai atskiros užduotys, kurioms šiuo pasiūlymu pateikiami konkrečios rinkos galimybės sprendimai, tačiau jos gyvybiškai svarbios šiame sektoriuje priimant komercinius ir su investicijomis susijusius sprendimus ir vartotojams, todėl visus juos dabar reikia spręsti kartu, kad būtų galima pasinaudoti bendrąja rinka.

Šias priemones reikia spręsti kartu su kitomis, platesnėmis skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimo užduotimis, pavyzdžiui, parengti interneto turiniui taikomas taisykles.

Kad europiečiai galėtų naudotis naujomis, novatoriškomis ir aukštos kokybės paslaugomis, reikia paspartinti investicijas į kitos kartos infrastruktūrą. Tinkama reguliavimo aplinka itin svarbi kuriant dinaminę ir konkurencingą rinką. Būsimiems investuotojams turi būti užtikrinta tinkama rizikos ir grąžos pusiausvyra. Tokioje aplinkoje paslaugų teikimas nebebūtų fragmentiškas ir visos ES visos pramonės šakos ir paslaugų gavėjai galėtų naudotis visapusiška paslaugų teikiama nauda.

Kad padėtų siekti šių tikslų, Komisija kartu su šiuo satoshi iki eurų šiandien priima rekomendaciją dėl nuoseklių nediskriminavimo įpareigojimų ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų konkurencijai skatinti ir geresnei investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai sukurti.

Šį pasiūlymą taip pat konkrečios rinkos galimybės vertinti atsižvelgiant į kitas šios srities esamas ir būsimas iniciatyvas. Pasiūlymas grindžiamas pagrindinėmis m. Šis pasiūlymas priimtas žinant, kad Komisijos rekomendacija dėl atitinkamų rinkų[3] turi būti peržiūrėta m. Bendrosios aplinkybės Nūdienos pasaulyje daugelis naujų skaitmeninių paslaugų ir taikomųjų programų patenka į internetą ES bendrojoje rinkoje.

Šiandien beveik kiekvieno ekonomikos sektoriaus inovacijų ir augimo galimybės dažnai yra skaitmeninėje erdvėje pradedant automobilių gamybos sektoriumi susieti automobiliai ir baigiant energetika pažangieji elektros energijos tinklainuo viešojo administravimo įstaigų e.

Vadovaujant beveik bet kokio pobūdžio įmonei, nuo nedidelių naujų iki didelių įmonių, reikalinga prieiga prie moderniausių paslaugų ir infrastruktūros. Visa ši ekosistema priklauso nuo elektroninių ryšių tinklų siūlomų sujungiamumo galimybių. Dabar Europa susiskaidžiusi į 28 atskiras nacionalines ryšių rinkas, kiekvienoje kurių veikiančių dalyvių skaičius yra ribotas.

Todėl nors nė vienas operatorius neveikia daugiau kaip pusėje valstybių narių, daugelis — kur kas mažiau valstybių narių, iš viso daugiau kaip operatorių aptarnauja mln. ES taisyklės, pavyzdžiui, leidimų išdavimo, reguliavimo sąlygų, radijo dažnių spektro skyrimo ir vartotojų apsaugos įgyvendinamos skirtingai. Dėl šios susiskaidžiusios aplinkos atsiranda kliūčių patekti į rinką, išauga operatorių, ketinančių teikti tarpvalstybines paslaugas, sąnaudos ir taip trukdoma jiems plėstis. Tai labai skiriasi nuo JAV konkrečios rinkos galimybės Kinijos, kurios turi atitinkamai ir mln.

Masto ekonomija ir naujos augimo galimybės gali padidinti investicijų į sparčiuosius tinklus grąžą ir kartu paskatinti konkurenciją bei padidinti pasaulinį konkurencingumą. Tačiau ES operatoriai kol kas negali pakankamai tuo pasinaudoti.

  1. Naudota elektroninio prekybos txt sieto psichologija
  2. Verslo vystymas plečiantis į naujas rinkas ir kategorijas Plėtimasis į naujas teritorijas bei kategorijas yra radikali strategija, kuri gali turėti daug potencialo laipsniškam verslo augimui.

Kitose pasaulio dalyse dedama daug pastangų, susijusių su skaitmenine erdve, ir skiriama didelių investicijų, kurios atsiperka tiek investuotojams, tiek vartotojams, tačiau Europoje tokie modernizavimo darbai vyksta nepakankamai sparčiai. Dėl nacionalinių rinkų susiskaidymo vartotojai turi mažesnį pasirinkimą, ne tokių naujoviškų paslaugų ir prastesnę kokybę, be to, skambindami į užsienį ar naudodamiesi tarptinkliniu ryšiu Europos Sąjungoje vis dar moka brangiai.

Tai reiškia, kad jie negali visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis paslaugomis, kuriomis galbūt būtų galima naudotis jau šiandien. Todėl Europa nepasinaudoja vienu iš svarbių galimų augimo šaltinių. Pasaulyje, kur plinta IRT, suskaidyta elektroninių ryšių rinka mažina visos ekonomikos efektyvumą ir produktyvumą.

52013PC0627

EUR per metus. Kad galėtumėte spręsti apie tos platesnės konkrečios rinkos galimybės mastą ir atsparumą, pateiksime pavyzdį: Europos Sąjungoje dirba daugiau kaip 4 mln. IRT specialistų ir šis skaičius vis auga nepaisant ekonomikos nuosmukio.

Visos ekonomikos mastu, padidinus investicijas į IRT, pagerinus darbo jėgos skaitmeninį raštingumą ir reformavus interneto ekonomikos sąlygas iki m. Elektroninių ryšių rinkai kylančios kliūtys trukdo pasinaudoti visoje Europoje teikiamų paslaugų privalumais: geresne kokybe, masto ekonomija, didesnėmis investicijomis, didesniu efektyvumu konkrečios rinkos galimybės stipresnėmis derybinėmis pozicijomis. Tai turi neigiamą poveikį platesnei skaitmeninei ekosistemai, įskaitant ES įrangos gamintojus ir turinio bei programinės įrangos teikėjus nuo naujų įmonių iki vyriausybių.

Tai taip pat daro poveikį ekonomikos sektoriams, tokiems kaip bankininkystė, automobilių pramonė, logistika, mažmeninė prekyba, sveikatos apsauga, energetika ar transportas, kurių produktyvumo didinimas priklauso nuo sujungiamumo, pavyzdžiui, per debesiją, sujungtus objektus ar integruotą paslaugų teikimą.

Joje numatyta daug iniciatyvų, kuriomis skatinamos investicijos, didinamas konkurencingumas ir mažinamos sparčiųjų tinklų diegimo sąnaudos ir užtikrinama, kad visi europiečiai turėtų prieigą konkrečios rinkos galimybės sparčiojo plačiajuosčio ryšio. Komisija taip konkrečios rinkos galimybės subūrė didžiąja koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti, kad išnaudotų šio sektoriaus darbo vietų kūrimo galimybes.

Komisija dar įgyvendina iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, populiarinti interneto turinį, įskaitant elektroninę prekybą ir elektroninę valdžią.

Jūsų asmens duomenų valdymas

Ji taip pat pasiūlė atnaujintą ES duomenų apsaugos reglamentą, kad būtų apsaugotas piliečių privatumas kartu sudarant palankias sąlygas inovacijoms ir verslui bendrojoje rinkoje, ir strategiją, kuria skatinamas kibernetinis saugumas ir ES ypatingos svarbos infrastruktūrų ir tinklų apsauga, įskaitant Direktyvos dėl tinklų ir informacijos saugumo projektą[8], kuris itin svarbus didinant piliečių ir vartotojų pasitikėjimą interneto aplinkoje.

Siekis sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką paremtų skaitmeninės bendrosios rinkos ekosistemą. Tokia rinka reikštų ne tik modernią infrastruktūrą, bet ir naujoviškas ir saugias skaitmenines paslaugas.

konkrečios rinkos galimybės pamm sąskaitos sutartis

Pripažindama tai, m. Šiuo pasiūlymu kartu su Komisijos rekomendacija dėl nuoseklių nediskriminavimo įpareigojimų ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų konkurencijai skatinti ir geresnei investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai sukurti, kuriomis siekiama sukurti bendrąją telekomunikacijų rinką ir skatinti investicijas.

Suinteresuotųjų šalių nuomonė. Pavasario Europos Vadovų Taryba savo išvadose nustatė, kad Komisija konkrečius pasiūlymus turi pateikti iki spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo, todėl viešosios konsultacijos turėjo būti vykdomos laikantis šio griežto grafiko.

Be specialių oficialių konsultacijų ir konsultacijoms skirtų renginių, Komisija intensyviai bendravo su daugybe suinteresuotųjų organizacijų, kad galėtų įvertinti bendrą elektroninių ryšių rinkos padėtį ir kaip būtų galima sukurti bendrąją rinką.

Ji susitiko ir sulaukė atsiliepimų iš suinteresuotųjų subjektų, atstovaujančių visus pramonės sektorius, vartotojų organizacijas, pilietinę visuomenę, taip pat nacionalines reguliavimo institucijas ir vyriausybes. Be to, Komisija organizavo kelis konsultacijų renginius, kuriuose dalyvavo visiems pramonės sektoriams, vartotojams ir pilietinei visuomenei atstovaujančios suinteresuotosios šalys[9].

Konsultacijos atskleidė, kad didžioji suinteresuotųjų subjektų dalis sutinka konkrečios rinkos galimybės Komisijos atlikta problemos analize ir konkrečios rinkos galimybės, kad reikia imtis skubių veiksmų.

Video galerija (4)

Taryboje dauguma delegacijų pritarė problemos analizei ir tam, kad reikia imtis priemonių, kad būtų sukurta tikra bendroji rinka, kurioje būtų saugoma arba didinama konkurencija ir vartotojų galimybės rinktis, sprendžiami tinklo neutralumo ir tarptinklinio konkrečios rinkos galimybės klausimai, vengiama reguliavimo arbitražo ir kartu užtikrinamas nuoseklesnis reguliavimas, įskaitant radijo dažnių spektro valdymą ir vengiama pernelyg didelio įgaliojimų centralizavimo.

Diskusijose Europos Parlamente aiškiai pritarta pagrindinėms Komisijos rengiamų pasiūlymui idėjoms ir ypač pabrėžė būtinybę sukūrus bendrąją elektroninių ryšių rinką kuo skubiau pašalinti tarptinklinį ryšį, konkrečios rinkos galimybės aukšto lygio vartotojų apsaugą ir aiškias tinklo neutralumo taisykles.

Techniniai tyrimai Pagrindinis tyrimas atliktas m. Konkrečios rinkos galimybės įvertinta ES bendrosios elektroninių ryšių rinkos padėtis ir bendrosios rinkos ekonominis potencialas. Komisija taip pat pasinaudojo daugeliu kitų įrodymų šaltinių, tokių kaip metinės skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės ir Ekonomikos ir finansų GD atlikti ekonominiai tyrimai, pavyzdžiui, apie Europos telekomunikacijų rinkos susiskaidymą.

Be to, radijo dažnių spektro politikos programos atveju, Komisija nustatė, kad labai trūksta nuoseklumo valstybėms narėms taikant leidimų išdavimo sąlygas ir skiriant radijo dažnių spektro juostas technologijų atžvilgiu neutraliam naudojimui, ypač kalbant apie atitinkamas sąlygas ir terminus.

RINKOS TYRIMAS

Siūlomo reglamento poveikio vertinimas Laikydamosi geresnio reglamentavimo politikos, Komisijos tarnybos atliko politikos alternatyvų konkrečios rinkos galimybės vertinimą. Pagrindiniai nevienodo reguliavimo šaltiniai susiję su svarbiausiais konkrečios rinkos galimybės konkretaus sektoriaus reikalavimais elektroninių ryšių teikimui, kuriam taikoma ES konkrečios rinkos galimybės leidimų išdavimas, prieiga prie fiksuotųjų ir belaidžių produktų, galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių laikymasis.

Nors kiekvienam šių aspektų būdingos labai savitos savybės ir susiskaidymo problemos sprendimai bus neišvengiamai labai uždirbti bitcoin 2020 m, jie visi labai svarbūs siekiant pašalinti pagrindines elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų Sąjungoje teikimo kliūtis. Visų pirma sprendimų vertinimas suskaidytas atsižvelgiant į a kliūtis, atsiradusias dėl nacionalinės leidimų išdavimo tvarkos, susijusias su nevienodais NRI taikomais reguliavimo metodais; b radijo dažnių spektro skyrimo koordinavimo trūkumą bei sąlygas ir į reguliavimo neužtikrintumą dėl radijo dažnių prieinamumo; c didmeninių produktų, kurie, taikant priemones padėčiai rinkoje ištaisyti ar susitarus per dvišales derybas, leidžia teikti paslaugas naudojant kito operatoriaus tinklą užtikrinant nuoseklų paslaugos sąveikumo lygį, trūkumą; d nevienodas vartotojų apsaugos taisykles, dėl kurių vartotojų apsaugos lygis taip pat nevienodas, ir skirtingas komercines sąlygas, įskaitant dideles tarptinklinio ryšio ir tarptautinių skambučių kainas, paslaugų blokavimą bei jų spartos ribojimą.

Tam, kad būtų pašalinti šie susiskaidymo šaltiniai, tolesnei analizei pasirinktos trys politikos galimybės. Pirmoji galimybė grindžiama tokia elektroninių ryšių reguliavimo pasirinkimo stiliai, kokia ji yra dabar.

konkrečios rinkos galimybės

Antroji politikos galimybė — vienas teisės instrumentas reglamentaskuriuo reguliavimo sistema keičiama tik tiek, kiek reikia, kad remiantis geresniu koordinavimu ES lygmeniu būtų sukurta bendroji ES elektroninių ryšių rinka.

Į trečiąją politikos galimybę įtrauktos esminės antrosios galimybės nuostatos, tačiau jame dabartinė valdymo struktūra pakeičiama vienu ES reguliuotoju, kad būtų pasiektas visiškas reguliavimo koordinavimas. Kiekviena politikos galimybė įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip veiksmingai bus pasiekti politikos tikslai, svarbiausias dėmesys skiriamas sąnaudoms ir naudai, susijusiems su pasiūla ir paklausa, įskaitant poveikį ES elektroninių konkrečios rinkos galimybės pramonės struktūrai, ekonomikai, darbo vietoms, vartotojų pertekliui ir aplinkai.

Poveikio vertinimo ataskaitoje pateikiama išvada, kad antroji politikos galimybė yra konkrečios rinkos galimybės. Visų pirma vieno Europos leidimo tikslas — sumažinti Europos operatoriams tenkančią administracinę naštą ir užtikrinti jiems taikomo reguliavimo nuoseklumą. Koordinuojant radijo dažnių spektro naudojimą bendrojoje rinkoje bus užtikrinta, kad radijo dažnių spektras būtų sinchronizuotai prieinamas, to su jo naudojimu susijusios taisyklės būtų nuosekliai taikomos visoje Europoje, taip užtikrinant efektyvų radijo dažnių spektro naudojimą.

Kartu tai paremtų numatomą investicijų į sparčiuosius tinklus aplinką, įskaitant jų plačią teritorinę aprėptį, o tai irgi ilgalaikis galutinių paslaugų gavėjų interesas. Turėdami standartizuotų didmeninės prieigos produktų ES lygmeniu, kuriuos galėtų naudoti siekdami įgyti didelę įtaką rinkoje, fiksuotojo ryšio operatoriai savo ryšių paslaugas galėtų teikti klientams visoje Sąjungoje, užtikrindami aukštą paslaugų kokybę.

konkrečios rinkos galimybės

Tai turėtų tinkamai paveikti investicijas, ypač tarp valstybių narių, o įmonėms būtų lengviau patekti į rinkas tenkinant klientų poreikius ir tai padaryti jos galėtų siūlydamos aukštos kokybės standartus atitinkančius prieigos produktus, taip skatinant konkurenciją ir reikalaujant, kad operatoriai pagerintų savo pasiūlymą investuodami į infrastruktūrą ir paslaugas.

Konkrečios rinkos galimybės paslaugų kokybės taisyklės užtikrins paslaugų gavėjų laisvę visoje Sąjungoje turėti prieigą prie pasirinktų paslaugų ir taikomųjų programų remiantis aiškiomis sutarčių sąlygomis, o konkrečios rinkos galimybės interneto prieiga nebus netinkamai ribojama ar blokuojama.

Taip pat jiems bus užtikrinta galimybė įsigyti specializuotas paslaugas, kad būtų teikiamas aukštesnės paslaugų kokybės konkretus turinys, konkrečios rinkos galimybės programos ir paslaugos Daugiau skaidrumo ir sutartinių teisių užtikrintų vartotojų susidomėjimą aukštos kokybės patikimomis paslaugomis ir sustiprintų rinkos konkurencingą dinamiškumą.

Galiausiai, priemonėmis, kuriomis sprendžiama nepagrįstų šalies vidaus ir ES vidaus skambučių kainų skirtumų problema, ir priemonėmis, kuriomis siekiama palengvinti sąlygas sudarant tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis teikti pasiūlymus dėl tarptinklinio ryšio kainų, kurios neviršija paslaugų savojoje šalyje kainų, siekiama panaikinti nepagrįstas papildomas išlaidas už konkrečios rinkos galimybės tarpvalstybines elektroninių ryšių paslaugas.

Daroma išvada, kad taip būtų efektyviausiai ir greičiausiai padidintas teisinis nuspėjamumas ir skaidrumas. Visų pirma dėl didesnės konkurencijos rinkose, daugiau bendrų veiklos sąlygų prieigos prie produktų, su vartotojais susijusių sąlygų ir perėjimo prie masto ekonomijos privalumų dėl klientams siūlomų kainų elastingumo ar konkurencinio spaudimo turėtų būti užtikrintas didesnis suderinimas. Didesnis konkurencinis spaudimas, dėl kurio bus daugiau paskatų diferencijuoti, taip pat didesnio masto ekonomikos teikiami privalumai, didesnis reguliavimo nuspėjamumas ir geresnė aplinka masiškai skleisti novatoriškas paslaugas — visa tai pagerins investavimo aplinką.

Nors šiais pasiūlymais tikimasi padaryti teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui, šiame etape sudėtinga įvertinti konkretų socialinį poveikį ir poveikį užimtumui. Stebėdama ir vertindama teisės aktus, šiam aspektui Komisija skirs ypatingą dėmesį. Palyginti su tinkamiausia galimybe, prireiktų 3—5 metų, kad būtų pasiektas laukiamas rezultatas pagal 1 esamos sistemos taikymas konkrečios rinkos galimybės 3 visiškai pakeista ES mastu teikiamų paslaugų reguliavimo sistema galimybes, ir tikimasi, kad — m.

kas yra dvejetainių opcijų perspėjimai

Taip pat prireiks mažiausiai laiko, kad būtų juntamas jos poveikis ir būtų pasiekti visi konkretūs uždaviniai, taigi bus pasiekta didžiausia galima ekonominė ir socialinė nauda iš visų svarstytų galimybių.

Poveikio vertinimo grupės nuomonė dėl poveikio vertinimo projekto priimta m. Poveikio vertinimas ir jo santrauka skelbiami kartu konkrečios rinkos galimybės pasiūlymu. Teisinis pagrindas Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsniu, nes jo tikslas susijęs su elektroninių ryšių bendrąją rinka ir jos veikimu.

Subsidiarumas Taikant dabartinę reguliavimo sistemą nepavyko visiškai pasiekti tikslo sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką. Nacionalinių taisyklių skirtumai, nors ir suderinami su esama ES reguliavimo sistema, sukuria kliūčių veikti kitose valstybėse ir įsigyti jose paslaugas ir taip ribojama pagal ES teisę garantuojama laisvė teikti elektroninių konkrečios rinkos galimybės paslaugas. Tai turi tiesioginį poveikį vidaus rinkos veikimui.