Emitento galimybė trumpai. Vertybinių popierių emitentai – skaidresnė informacija

Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu; 3 atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai — būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija.

Suderinus tokią atskleidžiamą informaciją, būtų galima sukurti tarpvalstybinio paso mechanizmą, kuriuo būtų palengvintas efektyvus daugelio įvairių vertybinių popierių vidaus rinkos veikimas; 4 jei būtų taikoma įvairi metodika, vidaus rinka būtų suskaidyta, nes emitentai, siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skirtingose valstybėse narėse turėtų laikytis skirtingų taisyklių, o vienoje valstybėje narėje patvirtintų prospektų emitento galimybė trumpai galima naudoti kitose valstybėse narėse.

Taigi, jeigu nebūtų suderintos sistemos, kuria būtų užtikrinamas atskleidžiamos informacijos vienodumas ir paso mechanizmo veikimas Sąjungoje, tikėtina, kad valstybių narių teisės skirtumai trukdytų vertybinių popierių vidaus rinkai sklandžiai veikti. Todėl, norint užtikrinti, kad vidaus rinka tinkamai veiktų, ir pagerinti jos veikimo sąlygas, ypač kapitalo rinkų srityje, taip pat garantuoti aukšto emitento galimybė trumpai vartotojų ir investuotojų apsaugą, tikslinga sukurti prospektų reglamentavimo Sąjungos lygmeniu sistemą; 5 teisėkūros atžvilgiu taisykles dėl informacijos atskleidimo, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tikslinga ir būtina išdėstyti reglamento forma ir taip užtikrinti, kad nuostatos, kuriomis tiesiogiai nustatomos prievolės asmenims, dalyvaujantiems vertybinius popierius siūlant viešai ir leidžiant jais prekiauti reguliuojamoje rinkoje, būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje.

Kadangi nuostatų dėl prospektų teisinėje sistemoje būtinai turi būti priemonės, kuriomis nustatomi tikslūs visų įvairių prospektams būdingų aspektų reikalavimai, net ir nedideli kuriam nors iš tų aspektų taikomos metodikos skirtumai galėtų tapti didelėmis vertybinių popierių tarpvalstybinio platinimo, įtraukimo į keletą prekybos reguliuojamose rinkose sąrašų ir Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių taikymo kliūtimis.

kaip uždirbti 0, 1 bitcoin

Todėl, pasirinkus reglamentą, kuris yra taikomas tiesiogiai ir kurio nereikia perkelti į nacionalinę teisę, turėtų sumažėti tikimybė, kad nacionaliniu lygmeniu bus emitento galimybė trumpai skirtingų priemonių, ir turėtų būti užtikrintas metodikos nuoseklumas, didesnis teisinis tikrumas ir turėtų būti užkertamas kelias tokioms didelėms kliūtims. Teikiant informaciją, kuri, atsižvelgiant į emitento ir vertybinių emitento galimybė trumpai pobūdį, yra būtina investuotojams, kad šie galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus, ir kartu taikant veiklos vykdymo taisykles užtikrinama investuotojų apsauga.

Be to, toks informavimas yra efektyvi priemonė, kuria didinamas pasitikėjimas vertybiniais popieriais, taigi — prisidedama prie tinkamo vertybinių tarpininkavimo demonstracinė sąskaita rinkų veikimo ir plėtojimo.

 • Kaip užsidirbti pinigų dvejetainiais opcionais savaitgalį
 • XI Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymas
 • Dokumento peržiūra
 • Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X nauja redakcija.
 • Всяческие вторжения, способные повредить американской разведке, абсолютно исключались.

Tinkamas tos informacijos suteikimo būdas — skelbti prospektą; 8 šiame reglamente išdėstytais informacijos atskleidimo reikalavimais valstybei narei ar kompetentingai institucijai arba biržai pagal savo taisyklių sąvadą nekliudoma nustatyti kitų specialių vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą reikalavimų, ypač dėl įmonių valdymo.

Tokiais reikalavimais neturėtų būti nei emitento galimybė trumpai, nei netiesiogiai ribojamas kompetentingos institucijos tvirtinamo prospekto rengimas, turinys ir platinimas; 9 valstybės narės arba vienos iš valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijų, viešųjų tarptautinių organizacijų, kurių narės yra viena ar daugiau valstybių narių, Europos Centrinio Banko arba valstybių narių centrinių bankų išleistiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams šis reglamentas neturėtų būti taikomas, taigi jiems jis neturėtų daryti poveikio; 10 siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, prievolė skelbti prospektą turėtų būti taikoma ir nuosavybės, ir ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurie yra siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašą.

Kai kuriais iš vertybinių popierių, kuriems taikomas šis reglamentas, jų turėtojams suteikiama teisė įsigyti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais remiantis kitomis priemonėmis, visų pirma perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, valiuta, palūkanų normomis arba pelningumu, prekėmis arba kitais rodikliais ar priemonėmis, gauti tam tikrą sumą grynaisiais pinigais.

Šis reglamentas taikomas emitento galimybė trumpai pirma varantams, padengtiems varantams, sertifikatams, depozitoriumo pakvitavimams ir konvertuojamosioms obligacijoms, pavyzdžiui, investuotojo pasirinkimu konvertuojamiems vertybiniams popieriams; 11 siekiant užtikrinti, kad prospektas būtų patvirtintas ir jam būtų suteiktas pasas, taip pat siekiant užtikrinti šio reglamento laikymosi priežiūrą, kiekvieno prospekto atveju reikia nurodyti kompetentingą instituciją.

 • Dokumento peržiūra
 •  Чед! - рявкнул у него за спиной Фонтейн.
 • Darbas parduodant internetą be investicijų
 • Figūros galvos ir pečių prekyba
 • Вирус, ключ, кольцо Танкадо, изощренный шантаж… Этот ключ не имеет к алгоритму никакого отношения, это противоядие.
 • Vertybinių popierių emitentai – skaidresnė informacija

Taigi, šiame reglamente reikėtų aiškiai nurodyti, kuriai buveinės valstybės narei yra geriausia tvirtinti prospektą; 12 kai viešo vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje vertė yra mažesnė negu 1   EUR, prospekto rengimo pagal šį reglamentą sąnaudos gali būti neproporcingos pajamoms, kurias numatoma gauti iš siūlymo.

Todėl tikslinga nustatyti, kad prievolė rengti prospektą pagal šį reglamentą turėtų būti netaikoma emitento galimybė trumpai nedidelio masto siūlymams. Valstybės narės neturėtų taikyti prievolės parengti prospektą pagal šį reglamentą, kai vertybinių popierių viešų siūlymų bendra pardavimo vertė neviršija tos ribos.

Tačiau valstybės narės turėtų turėti teisę reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, jeigu tokiais reikalavimais tokiems vertybinių popierių siūlymams nebūtų užkrauta neproporcinga arba bereikalinga našta; 13 be to, atsižvelgiant į skirtingą visos Sąjungos finansų rinkų dydį, tikslinga suteikti valstybėms narėms galimybę vertybinių popierių viešų siūlymų, kurių pardavimo vertė neviršija 8   EUR, atveju taikyti šiame reglamente nustatytos prievolės skelbti prospektą išimtį.

Visų pirma reikėtų, kad valstybės narės nacionalinėje teisėje galėtų laisvai 1  —8   EUR intervale nustatyti vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje per 12 mėnesių verte išreikštą ribą, iki kurios reikėtų taikyti šią išimtį, atsižvelgdamos į, jų nuomone, reikalingą investuotojų vidaus apsaugos lygį.

Vertybinių popierių registravimo ir platinimo taisyklės toliau vadinama taisyklėmis reglamentuoja informacijos atskleidimo reikalavimus priklausomai nuo emitento dydžio, veiklos pobūdžio, išleistų ar išleidžiamų vertybinių popierių rūšies bei vertybinių popierių savininkų skaičiaus, taip pat vertybinių popierių įregistravimo, perregistravimo bei įregistravimo panaikinimo tvarką ir Vertybinių popierių komisijoje toliau vadinama Komisija įregistruotų vertybinių popierių platinimo tvarką. Šių taisyklių teisinis pagrindas — Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 4, 7 ir 32 emitento galimybė trumpai. Šios taisyklės taikomos tuo atveju, jeigu Komisija nėra priėmusi atskirų taisyklių, reglamentuojančių konkrečios rūšies vertybinių popierių registravimo, perregistravimo ir registravimo panaikinimo tvarką bei šių vertybinių popierių platinimo tvarką. Emitentas privalo įregistruoti savo vertybinius popierius Komisijoje, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 4. Vertybinius popierius, kuriuos ketinama siūlyti, platinti, perleisti ar siūlyti perleisti tarpininkaujant vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui ir arba per reklamą ar kaip kitaip viešai kreipiantis į visuomenę, ir arba kreipiantis emitento galimybė trumpai daugiau kaip asmenų, emitentas privalo įregistruoti vertybinių popierių viešajai apyvartai.

Tačiau tokių vertybinių popierių viešų siūlymų atveju neturėtų būti galimybės pasinaudoti paso suteikimo mechanizmu pagal šį reglamentą. Iki tos ribos valstybės narės turėtų galėti reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, jeigu tokiais reikalavimais tokiems vertybinių popierių siūlymams, kuriems taikoma išimtis, emitento galimybė trumpai užkrauta neproporcinga arba bereikalinga našta.

Jokia šio reglamento nuostata neturėtų kliudyti toms valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu nustatyti taisykles, kuriomis daugiašalių prekybos sistemų DPS operatoriams leidžiama nustatyti įtraukimo į prekybos sąrašą dokumento, kurį emitento galimybė trumpai emitento reikalaujama pateikti pirmą kartą įtraukiant jo vertybinius popierius į prekybos sąrašą, turinį arba jo peržiūros tvarką; 14 vien vertybinių popierių įtraukimas į prekybos DPS sąrašą arba prikimo ir pardavimo kainų skelbimas neturėtų savaime būti laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu, todėl jo atžvilgiu netaikoma prievolė parengti prospektą pagal šį reglamentą.

Darbuotojų dalyvavimas savo bendrovės nuosavybės struktūroje ypač svarbus mažųjų ir vidutinių įmonių MVĮ atveju; jose pavieniai darbuotojai dažnai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tokios įmonės sėkmę. Todėl tais atvejais, kai siūlymai teikiami Sąjungoje pagal akcijų platinimo darbuotojams programas, pareigos skelbti prospektą nereikėtų taikyti, jeigu yra parengtas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir pobūdį, nurodytos siūlymo priežastys ir pateikti išsamūs duomenys apie siūlymą arba paskirstymą, kad būtų išlaikyta investuotojų apsauga.

Emitento galimybė trumpai užtikrinti emitento galimybė trumpai direktoriams ir darbuotojams, nepaisant to, ar jų darbdavys yra įsikūręs Sąjungoje ar už jos ribų, vienodas galimybes dalyvauti akcijų platinimo darbuotojams programose, sprendimo dėl trečiosios valstybės rinkų lygiavertiškumo nebeturėtų būti reikalaujama, jeigu yra parengtas toks informacinis dokumentas.

Taigi, visi akcijų platinimo darbuotojams programos dalyviai galės naudotis vienodomis sąlygomis ir vienoda informacija; 18 akcijų arba vertybinių popierių, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, emisijos, dėl kurių sumažėja gautinos sumos, dažnai yra rodiklis, kad sudaromi sandoriai, kuriais daromas didelis poveikis emitento kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai — tam reikalinga prospekte teikiama informacija.

Priešingai, kai emitentas turi akcijų, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vėliau tos pačios klasės akcijų įtraukimui į prekybos toje pačioje reguliuojamoje kokią kriptovaliutą pirkti ilgalaikėms investicijoms sąrašą, įskaitant tuos atvejus, kai tokios akcijos gaunamos konvertavus arba iškeitus kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteiktomis teisėmis, prospekto neturėtų būti reikalaujama su sąlyga, kad akcijos, kurios naujai įtraukiamos į prekybos sąrašą, sudaro nedidelę tos pačios klasės į tą pačią reguliuojamą rinką jau įtrauktų akcijų dalį, nebent toks įtraukimas yra derinamas su viešu vertybinių popierių siūlymu, kuriam taikomas šis reglamentas.

Pavyzdžiui, jeigu siūlymas yra skirtas vienu metu profesionaliesiems investuotojams, neprofesionaliesiems investuotojams, įsipareigojantiems investuoti bent po   EUR, emitento darbuotojams ir taip pat ribotam skaičiui neprofesionaliųjų investuotojų, neviršijančiam šiame reglamente nustatyto skaičiaus, prievolė skelbti prospektą to siūlymo atveju neturėtų būti taikoma; 21 siekiant užtikrinti tinkamą ne nuosavybės vertybinių popierių didmeninės rinkos veikimą ir padidinti rinkos likvidumą, svarbu nustatyti atskiras lengvatines sąlygas ne nuosavybės vertybiniams popieriams, įtrauktiems į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir skirtiems profesionaliesiems investuotojams.

Tokias lengvatines sąlygas turėtų sudaryti būtiniausios informacijos reikalavimai, mažiau griežti nei reikalavimai, taikomi neprofesionaliesiems investuotojams emitento galimybė trumpai ne nuosavybės vertybiniams popieriams; neturėtų būti reikalavimo į prospektą įtraukti santrauką ir turėtų būti taikomi lankstesni kalbų vartojimo reikalavimai.

emitento galimybė trumpai kaip ištraukti bitkoinus iš blockchain į kortelę

Lengvatinės sąlygos pirmiausia turėtų būti taikomos ne nuosavybės vertybiniams popieriams, neatsižvelgiant į jų nominaliąją vertę, kuriais prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje, į kurią prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, arba konkrečiame tokios rinkos segmente ir taip pat ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurių vieneto nominalioji vertė yra bent   EUR, nes tai atspinti investuotojų, kuriems prospektas yra skirtas, didesnį investavimo pajėgumą.

Profesionaliesiems investuotojams neturėtų būti leidžiama perparduoti neprofesionaliesiems investuotojams ne nuosavybės vertybinius popierius, kuriais prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba konkrečiame jos segmente, į kuriuos prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, nebent pagal šį reglamentą būtų parengiamas neprofesionaliesiems investuotojams tinkamas prospektas.

Priešingai, visais viešo perpardavimo arba viešos prekybos atvejais, kai įtraukiama į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, neturėtų būti reikalaujama skelbti prospektą; 26 emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens parengtame galiojančiame prospekte, kuris skelbiamas viešai finansų tarpininkų vykdomo galutinio vertybinių popierių platinimo metu patikimiausi prekybos centrai vėliau vertybinius popierius perparduodant, pateikiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus.

Todėl finansų tarpininkams, kurie platina arba vėliau perparduoda vertybinius popierius, turėtų būti suteikta teisė naudoti emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens paskelbtą pirminį prospektą, jei šis prospektas yra galiojantis ir deramai papildytas, o emitentas arba už to prospekto rengimą atsakingas asmuo sutinka, kad prospektas būtų naudojamas.

Emitentui arba už prospekto parengimą atsakingam asmeniui reikėtų leisti nustatyti tokio sutikimo sąlygas. Sutikimą, kad prospektas būtų naudojamas, įskaitant visas tam taikomas sąlygas, reikėtų suteikti rašytiniu susitarimu, pagal kurį atitinkamoms šalims būtų leidžiama tikrinti, emitento galimybė trumpai vertybinių popierių perpardavimas arba galutinis platinimas atitinka emitento galimybė trumpai.

Iššifruoti patikimumo rodiklio ir rizikos rodiklio kodus kredito istorijoje.

Jeigu sutikimas, kad prospektas būtų naudojamas, suteiktas, atsakomybė už jame pateiktą informaciją, o bazinio prospekto atveju — už galutinių sąlygų nustatymą ir oficialų pateikimą, turėtų tekti emitentui arba už pirminio prospekto parengimą atsakingam asmeniui; jokio kito prospekto neturėtų būti reikalaujama.

Tačiau jeigu emitentas arba už tokio pirminio prospekto parengimą atsakingas asmuo nesutinka, kad prospektas būtų naudojamas, turėtų būti reikalaujama, kad finansų tarpininkas paskelbtų naują prospektą.

Tokiu atveju atsakomybė už prospekte pateikiamą informaciją, įskaitant visą informaciją, įtraukiamą pateikiant nuorodą, o bazinio prospekto atveju — už informaciją galutinėse sąlygose, turėtų tekti finansų tarpininkui; 27 prospekte teikiamos informacijos suderinimas turėtų Sąjungos mastu užtikrinti lygiavertę investuotojų apsaugą.

Kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investavimo emitento galimybė trumpai, ta informacija turėtų būti pakankama bei objektyvi ir turėtų būti parašyta bei pateikta lengvai analizuojama, glausta ir suprantama forma. Į prospektą įtraukta informacija turėtų būti pritaikyta pagal prospekto rūšį, emitento pobūdį bei aplinkybes, vertybinių popierių rūšį ir tai, ar investuotojai, kuriems siūlymas yra skirtas, yra tik profesionalieji investuotojai.

Į prospektą nereikėtų įtraukti informacijos, kuri emitentui nėra reikšminga arba nėra būdinga konkrečiai jam ir atitinkamiems vertybiniams popieriams, nes ji gali užgožti investavimo sprendimui svarbią informaciją, taigi — susilpninti emitento galimybė trumpai apsaugą; 28 prospekto santrauka turėtų būti naudingas informacijos šaltinis investuotojams, ypač neprofesionaliesiems investuotojams.

Tai turėtų būti atsieta prospekto dalis ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė investuotojams reikalinga informacija, kad jie galėtų nuspręsti, kuriuos planuoti, kaip užsidirbti pinigų iš dvejetainių opcionų popierių siūlymus arba į prekybos sąrašus įtrauktus vertybinius popierius jie norėtų nagrinėti toliau perskaitydami visą prospektą, kad priimtų sprendimą.

Tokia pagrindinė informacija turėtų apimti duomenis apie esmines emitento, bet kurio garanto ir siūlomų arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktų vertybinių popierių savybes ir su jais susijusią riziką. Joje taip pat turėtų būti nurodyti bendri siūlymo terminai ir sąlygos; 29 santraukoje išdėstant informaciją apie rizikos veiksnius, reikėtų nurodyti atrinktus kelis konkrečius, emitento manymu, investavimo sprendimą priimančiam investuotojui aktualiausius rizikos veiksnius.

Santraukoje pateiktas rizikos veiksnių apibūdinimas turėtų būti aktualus konkretaus siūlymo atžvilgiu ir turėtų būti parengtas vien tik investuotojų reikmėms; jame neturėtų būti bendro pobūdžio teiginių apie investavimo riziką ir jis neturėtų riboti emitento, siūlytojo ar bet kokio jų vardu veikiančio asmens atsakomybės. Emitento galimybė trumpai turėtų būti parašyta paprasta, netechnine kalba, informaciją pateikiant lengvai prieinamu būdu.

Tai neturėtų būti vien prospekto ištraukų rinkinys. Tikslinga nustatyti didžiausią santraukos ilgį ir taip užtikrinti, kad emitento galimybė trumpai nebūtų atgrasomi ją skaityti, o emitentus paskatinti atrinkti investuotojams esminę informaciją. Tam tikromis šiame reglamente nurodytomis aplinkybėmis turėtų būti nustatytas didžiausias galimas santraukos ilgis; 31 siekiant užtikrinti, kad prospekto santraukos struktūra būtų vienoda, reikėtų pateikti bendrus skirsnius bei poskirsnius ir kartu pažymėti, kokio turinio informaciją turėtų įrašyti emitentas, pateikdamas trumpus aiškinamuosius apibūdinimus ir prireikus skaičius.

Emitentams turėtų būti leidžiama savo nuožiūra parinkti informaciją, kuri, jų nuomone, yra reikšminga ir prasminga, su sąlyga, kad informaciją pasirinkimo ypatybė ta pateiks sąžiningai ir proporcingai; 32 kuriant prospekto santraukos modelį reikėtų kuo labiau vadovautis pagrindinės informacijos dokumento, kurį reikalaujama rengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr.

Jeigu vertybiniams popieriams taikomas ir šis reglamentas, ir Reglamentas ES Nr. Tačiau tais atvejais, kai reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą, reikalavimo parengti santrauką nereikėtų panaikinti, nes emitento galimybė trumpai informacijos dokumente nepateikiama pagrindinė informacija apie emitentą ir atitinkamų vertybinių popierių viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje; 33 jokiam asmeniui neturėtų būti taikoma civilinė atsakomybė remiantis vien santrauka, įskaitant visus jos vertimus, nebent santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, palyginti su atitinkamomis prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuri emitento galimybė trumpai padėtų apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius.

Santraukoje turėtų būti aiškiai apie tai įspėjama; 34 emitentams, kurie pakartotinai emitento galimybė trumpai pritraukti finansavimą kapitalo rinkose, reikėtų pasiūlyti naudoti specialaus formato registracijos dokumentus ir prospektus, taip emitento galimybė trumpai naudotis specialia jų oficialaus pateikimo ir tvirtinimo tvarka, kad jie galėtų veikti lanksčiau ir pasinaudoti palankiomis rinkos sąlygomis. Bet kuriuo atveju šie formatai ir tvarka turėtų būti neprivalomi ir pasirenkami emitentų nuožiūra; 35 kai leidžiami visi ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įskaitant leidžiamus nuolat, pakartotinai arba įtraukiami į siūlymo programą, emitentams turėtų būti leidžiama parengti bazinio prospekto formos prospektą; 36 tikslinga paaiškinti, kad bazinio prospekto galutinėse sąlygose reikėtų pateikti emitento galimybė trumpai su atskirai emisijai skirtu vertybinių popierių raštu susijusią informaciją, kurią galima nustatyti tik atskiros emisijos metu.

Šią informaciją gali sudaryti, pavyzdžiui, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris toliau — ISINemisijos kaina, terminas, esamos atkarpos, vykdymo data, vykdymo kaina, išpirkimo kaina ir kitos sąlygos, kurios rengiant bazinį prospektą nėra žinomos.

Jeigu galutinės sąlygos nėra įtrauktos į bazinį prospektą, nereikėtų reikalauti, kad kompetentinga institucija jas tvirtintų, jas reikėtų tik oficialiai pateikti kompetentingai institucijai. Kitą naują informaciją, kuri gali turėti įtakos vertinant emitentą ir vertybinius popierius, reikėtų įtraukti į bazinio prospekto priedą.

Nei galutinėse sąlygose, nei priede nereikėtų aprašyti tokios rūšies vertybinių popierių, kurie dar nebuvo aprašyti baziniame prospekte; 37 kai rengiamas bazinis prospektas, jo santrauką emitentas turėtų rengti tik apie kiekvieną atskirą emisiją, kad būtų sumažinta administracinė našta ir investuotojams būtų lengviau jį skaityti.

dirbti internete su gerais pinigais

Atskirai emisijai skirtą santrauką reikėtų pridėti prie galutinių sąlygų; kompetentinga institucija ją turėtų patvirtinti tik tada, kai galutinės sąlygos įtraukiamos į bazinį prospektą arba jo priedą; 38 siekiant padidinti bazinio prospekto lankstumą ir jo rengimo išlaidų efektyvumą, emitentui turėtų būti leidžiama bazinį prospektą rengti kaip atskirus dokumentus.

Taigi, emitentai, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose arba daugiašalėse prekybos sistemose sąrašą, turėtų turėti galimybę, bet ne prievolę, kiekvienais finansiniais metais parengti ir paskelbti universalų registracijos dokumentą, kuriame būtų pateikta teisinė, veiklos, finansinė, apskaitos ir akcijų nuosavybės informacija ir apibūdinama emitento padėtis tais finansiniais metais.

Jei emitentas atitinka šiame reglamente išdėstytus kriterijus, dažnai vertybinius popierius leidžiančiu emitentu jis turėtų būti laikomas nuo momento, kai kompetentingai institucijai pateikia tvirtinti universalų registracijos dokumentą. Universalaus registracijos dokumento parengimas turėtų suteikti emitentui galimybę užtikrinti, kad informacija būtų nuolat atnaujinama, ir, susiklosčius viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą palankioms rinkos sąlygoms, parengti prospektą pridedant vertybinių popierių raštą ir santrauką.

Universalų registracijos dokumentą turėtų būti galima panaudoti daugeliu tikslų, nes jo turinys turėtų būti vienodas, nepaisant to, ar emitentas vėliau jį naudos viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje nuosavybės arba ne nuosavybės vertybiniais popieriais sąrašą. Todėl universaliam registracijos dokumentui taikomi informacijos atskleidimo standartai turėtų būti grindžiami nuosavybės vertybiniams popieriams taikomais standartais.

Universalus registracijos dokumentas turėtų būti informacijos apie emitentą šaltinis, iš kurio investuotojai emitento galimybė trumpai analitikai gautų būtiniausios informacijos, kurios koks yra kintamumo indeksas rv reikia pagrįstam bendrovės veiklos, finansinės padėties, įplaukų ir perspektyvų, valdymo ir akcijų nuosavybės įvertinimui atlikti; 40 emitentą, kuris oficialiai teikė patvirtinti universalų registracijos dokumentą ir kurio universalus registracijos dokumentas buvo patvirtintas emitento galimybė trumpai metus iš eilės, galima laikyti kompetentingai institucijai gerai žinomu.

Todėl visus paskesnius universalius registracijos dokumentus ir jų pakeitimus turėtų būti leidžiama oficialiai teikti be išankstinio patvirtinimo ir kompetentinga institucija juos gali peržiūrėti ex post pagrindu, jei ta kompetentinga institucija mano, kad to reikia.

KAIP TAPTI PASITURINČIU . ( 7-3 ) .Trumpai glaustai esminės pastabos dėl naujų energijų siekimo.

Kiekviena kompetentinga institucija turėtų nuspręsti, kaip dažnai tokią peržiūrą atlikti, atsižvelgdama, pavyzdžiui, į emitento rizikos įvertinimą, jo anksčiau atskleistos informacijos kokybę arba tai, kiek laiko praėjo nuo oficialiai pateikto universalaus registracijos dokumento paskutinės peržiūros; 41 universalų registracijos dokumentą, kol jis netapo patvirtinto prospekto sudedamąja dalimi, turėtų būti galima iš dalies keisti — tai galėtų savanoriškai daryti emitentas, pavyzdžiui, emitento galimybė trumpai įvyko reikšmingų emitento organizacijos arba finansinės padėties pokyčių, arba tai galėtų būti daroma kompetentingos institucijos prašymu, kai oficialiai pateiktas universalus registracijos dokumentas peržiūrimas ir nustatoma, kad jis neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų.

Tokie pakeitimai turėtų būti skelbiami ta pačia tvarka, kuri taikoma universaliam registracijos dokumentui. Visų pirma, jeigu kompetentinga institucija nustato, emitento galimybė trumpai universaliame registracijos dokumente padarytas reikšmingas praleidimas, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, emitentas turėtų nepagrįstai nedelsdamas iš dalies pakeisti savo universalų registracijos dokumentą ir viešai paskelbti tą pakeitimą.

Kol vertybiniai popieriai nesiūlomi viešai ir neįtraukiami į prekybos sąrašą, universalus registracijos dokumentas turėtų būti iš dalies keičiamas pagal kitą nei prospekto papildymo tvarką, kuri turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas jau patvirtintas; 42 jeigu emitentas parengia iš atskirų dokumentų susidedantį prospektą, reikėtų tvirtinti visas prospekto sudedamąsias dalis, kai taikoma, įskaitant universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus, jeigu jie emitento galimybė trumpai institucijai buvo anksčiau oficialiai pateikti, bet nebuvo patvirtinti.

Universalaus registracijos dokumento pakeitimus kompetentinga institucija turėtų tvirtinti ne oficialaus pateikimo metu, o tik tada, kai tvirtinti pateikiamos visos prospekto sudedamosios dalys; 43 siekiant paspartinti prospekto rengimo procesą ir sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviu būdu patekti į kapitalo rinkas, dažnai vertybinius popierius leidžiantiems kaip uždirbti bitcoin kriptovaliutą, kurie rengia universalų registracijos dokumentą, reikėtų leisti naudotis greitesnio patvirtinimo tvarka, nes pagrindinė prospekto sudedamoji dalis emitento galimybė trumpai patvirtinta arba jau pateikta kompetentingai institucijai peržiūrėti.

Todėl, kai registracijos dokumentas yra parengtas kaip universalus registracijos dokumentas, prospektui patvirtinti reikalingą laiką reikėtų sutrumpinti; 44 dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams turėtų būti leidžiama universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus naudoti kaip bazinio prospekto sudedamąją dalį.

Siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą prospektas turėtų įsigalioti jį patvirtinus — šį laiko momentą kompetentinga institucija gali lengvai patikrinti. Vertybinių popierių viešo siūlymo pagal bazinį prospektą galiojimo laikotarpis už bazinio prospekto galiojimo laikotarpį turėtų būti ilgesnis tik tuo atveju, jei prieš pasibaigiant bazinio prospekto galiojimo laikotarpiui patvirtinamas ir paskelbiamas tęsiamam siūlymui taikomas paskesnis bazinis prospektas; 47 pagal savo pobūdį prospekte pateikiama informacija apie mokesčius už pajamas iš vertybinių popierių gali būti tik bendra ir atskiriems investuotojams turi mažai informuojamosios vertės.

Kadangi tokią informaciją reikia teikti ne tik apie emitento registruotos buveinės valstybę, bet ir apie valstybes, kuriose vertybiniai popieriai siūlomi arba siekiama juos įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tais atvejais, kai prospektui taikomas visų dvejetainių opcionų platformos mechanizmas, informaciją parengti yra brangu ir tai gali būti kliūtis tarpvalstybiniams siūlymams.

Todėl prospekte reikėtų tik įspėti, kad investuotojo valstybės narės ir valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, mokesčių teisės aktai galėtų daryti poveikį iš vertybinių popierių gaunamoms pajamoms.

Tačiau jeigu siūloma investicija yra susijusi su konkrečiu mokesčių režimu, pavyzdžiui, kai investuojama į vertybinius popierius, kuriais investuotojams suteikiama mokesčių lengvatų, reikiamą informaciją apie apmokestinimą prospekte vis tiek reikėtų pateikti; 48 kai tam tikros klasės vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, emitentas investuotojams nuolat teikia informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr.

Todėl poreikis, kad tokiam emitentui vėliau vertybinius popierius viešai siūlant arba įtraukiant į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą būtų rengiamas visas prospektas, nėra toks didelis. Todėl, kai vykdomos antrinės emisijos, turėtų būti rengiamas atskiras supaprastintas prospektas, o jo turinys turėtų būti paprastesnis, palyginti su įprasta tvarka, atsižvelgiant į tai, kokia informacija jau atskleista. Vis dėlto investuotojams reikia pateikti apibendrintą, aiškios struktūros informaciją, ypač jei nėra reikalaujama nuolat skelbti tokią informaciją pagal Reglamentą ES Nr.

Kredito reitingai Rusijoje

Kadangi MVĮ paprastai reikia pritraukti palyginti mažiau lėšų negu kitiems emitentams, standartinio prospekto rengimo sąnaudos šioms įmonėms galėtų būti neproporcingai didelės ir emitento galimybė trumpai jas nuo savo vertybinių popierių viešo siūlymo. Kartu dėl MVĮ dydžio ir galbūt mažesnės patirties joms gali būti būdinga specifinė investicijų rizika, palyginti su stambesniais emitentais, todėl jos turėtų atskleisti pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimą.

Be to, siekiant paskatinti MVĮ naudotis kapitalo rinkų finansavimu, šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad MVĮ augimo rinkoms — perspektyviai priemonei, suteikiančiai galimybių mažesnėms kaip žinoti galimybių apimtį bendrovėms pritraukti kapitalo — būtų skiriamas ypatingas dėmesys. Tačiau tokių vietų sėkmė priklauso nuo jų gebėjimo patenkinti augančių MVĮ finansavimo poreikius.

Analogiškai, emitento galimybė trumpai tikroms įmonėms, viešai siūlančioms vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė Sąjungoje neviršija 20   EUR, būtų naudingas paprastesnis būdas gauti kapitalo rinkos finansavimą, investuok kriptas pagal palūkanas jos galėtų plėstis, ir jos turėtų turėti galimybę pritraukti lėšų nepatirdamos neproporcingai didelių išlaidų.

Todėl tikslinga šiuo reglamentu nustatyti specialią proporcingą ES augimo prospekto tvarką, kuria galėtų naudotis tokios įmonės. Formuluojant ES augimo prospekto turinį, reikėtų užtikrinti tinkamą galimybės ekonomiškai efektyviu būdu patekti į finansų rinkas ir investuotojų apsaugos pusiausvyrą. Kaip ir kitų rūšių prospektams pagal šį reglamentą, patvirtintam ES augimo prospektui turėtų būti taikomas pagal šį reglamentą veikiantis paso mechanizmas, todėl jis turėtų galioti bet kokiems viešiems vertybinių popierių siūlymams visoje Sąjungoje; 52 mažesnės informacijos, kurią reikalaujama atskleisti ES augimo prospektuose, reikalavimus reikėtų suformuluoti taip, kad emitento galimybė trumpai būtų sutelkiamas į informaciją, kuri yra esminė ir aktuali investuojant į siūlomus vertybinius popierius, ir į poreikį užtikrinti įmonės dydžio bei jos poreikio pritraukti lėšų ir prospekto rengimo sąnaudų proporcingumą.

Todėl reguliuojamose rinkose neturėtų emitento galimybė trumpai taikomi dvejopi nuo emitento dydžio priklausantys informacijos atskleidimo standartai; 54 pagrindinis informacijos apie rizikos veiksnius įtraukimo į prospektą tikslas — užtikrinti, kad emitento galimybė trumpai pagrįstai įvertintų tokią riziką ir todėl sprendimus dėl investavimo priimtų žinodami visus faktus.

Šia direktyva siekiama užtikrinti geresnį investuotojų informavimą apie vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentus, kurių buvimo arba veiklos vieta yra kurioje nors ES šalyje.

Todėl nurodant rizikos veiksnius reikėtų apsiriboti emitentui ir jo vertybiniams popieriams reikšmingais ir būdingais rizikos veiksniais, kurie būtų patvirtinti prospekto turiniu. Prospekte nereikėtų nurodyti bendro pobūdžio rizikos veiksnių, jei jie nurodomi tik norint apriboti atsakomybę, nes ši informacija gali užgožti duomenis apie būdingesnius rizikos veiksnius, apie emitento galimybė trumpai investuotojams reikėtų žinoti, ir tada prospekte pateikiama informacija nebūtų lengvai analizuojama, glausta ir suprantama.

Be kita ko, emitentui ir jo vertybiniams popieriams būdingi ir reikšmingi rizikos veiksniai taip pat gali būti aplinkos, socialinės bei valdymo aplinkybės, ir tokiu atveju informacija apie jas taip pat turėtų būti atskleista.

Kad padėtų investuotojams nustatyti reikšmingiausią riziką, emitentas turėtų prospekte tinkamai aprašyti ir nurodyti kiekvieną rizikos veiksnį. Į santrauką turėtų būti įtraukta keletas emitento pasirinktų rizikos veiksnių; 55 rinkos praktika, kai patvirtintame prospekte nepateikiama galutinė siūlymo kaina ir arba viešai siūlomų vertybinių popierių kiekis išreikštas vertybinių popierių skaičiumi arba bendra nominalia sumaturėtų būti priimtina, kai tokia galutinė siūlymo kaina ir arba kiekis negali būti įtraukti į prospektą, su sąlyga, kad tokiu atveju investuotojams garantuojama emitento galimybė trumpai.

Investuotojai turėtų turėti atšaukimo teisę, kai galutinė pasiūlymo kaina ar emitento galimybė trumpai popierių kiekis pateikiami, arba kitu atveju prospekte turėtų būti atskleidžiama didžiausia kaina, kurią investuotojams galėtų tekti mokėti už vertybinius popierius, didžiausias vertybinių popierių kiekis arba vertės nustatymo metodai ir kriterijai ir arba sąlygos, pagal kuriuos nustatoma vertybinių popierių kaina, ir turėtų būti paaiškinti visi naudojami vertės nustatymo metodai, pavyzdžiui, diskontuotų pinigų srautų metodas, panašių įmonių grupių analizė arba bet kurie kiti visuotinai pripažinti vertės nustatymo metodai.

Vertės nustatymo metodai ir kriterijai turėtų būti pakankamai tikslūs, kad kaina būtų nuspėjama, ir jais užtikrinamas investuotojų apsaugos lygis turėtų būti panašus į tą, kuris užtikrinamas atskleidžiant didžiausią siūlymo kainą. Tuo požiūriu, jei į prospektą neįtraukiama didžiausia kaina, vien užsakymų portfelio sudarymo metodo nurodymas nebūtų priimtinas kaip vertės nustatymo metodų ir kriterijų pateikimas; 56 tam tikromis aplinkybėmis, siekiant išvengti emitentui žalingų situacijų, kompetentingos institucijos gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir prospekte arba jo sudedamosiose dalyse neteikti neskelbtinos informacijos; 57 valstybės narės skelbia daug informacijos apie savo finansinę padėtį, kuri dažniausiai būna viešai prieinama.

Taigi, jeigu valstybė narė suteikia vertybinių popierių siūlymo garantiją, tokios informacijos prospekte pateikti nereikėtų; 58 emitentams leidus pateikiant nuorodą įtraukti dokumentus su informacija, kurią reikia atskleisti prospekte — taikant reikalavimą, kad tokie dokumentai būtų buvę paskelbti elektroniniu būdu, — turėtų būti palengvinta prospekto rengimo procedūra, o emitentams turėtų sumažėti išlaidos, nekeliant pavojaus investuotojų apsaugai. Tačiau, siekiant tikslo supaprastinti emitento galimybė trumpai rengimą ir sumažinti tokio rengimo išlaidas, neturėtų būti pakenkta kitiems interesams, kuriuos prospektu norima apsaugoti, 100 dvejetainių variantų nemokamai informacijos prieinamumą.

Informacija, kuri į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą, turėtų būti parengta ta kalba, kuri turi būti vartojama pagal prospektams taikomą kalbų vartojimo tvarką. Šiuo reglamentu tie skirtumai turėtų būti panaikinti, nes būtų suderinti prospektų tikrinimo kriterijai ir, supaprastinus kompetentingų institucijų tvirtinimo procesams taikomas taisykles, būtų suderintos šios taisyklės.

Svarbu užtikrinti, kad visos kompetentingos institucijos, tikrindamos prospektuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą, laikytųsi vienodos metodikos, atsižvelgdamos į tai, kad tikrinant prospektus reikia laikytis proporcingo požiūrio, grindžiamo emitento ir emisijos aplinkybėmis.

bitcoin analitikas žetonų keitimas į eurų

Gairės, kaip kreiptis dėl prospekto patvirtinimo, turėtų būti viešai skelbiamos kompetentingų institucijų svetainėse. Skatinant šios srities priežiūros konvergenciją vienas pagrindinių vaidmenų turėtų tekti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai toliau — ESMA ; ji tuo tikslu turėtų naudotis savo įgaliojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  ES Nr. Prospektus reikėtų skelbti emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba, kai taikoma, finansų tarpininkų, kurie platina arba parduoda vertybinius popierius, įskaitant mokėjimų tarpininkus, specialioje svetainės dalyje arba reguliuojamos rinkos, kurioje prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, ar daugiašalės prekybos sistemos administratoriaus kovo variantai 63 visi patvirtinti prospektai arba tų prospektų sąrašas, pateikiant saitus į atitinkamos specialios interneto svetainės skiltis ę, turėtų būti paskelbti emitento buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos svetainėje, o kompetentinga institucija kiekvieną prospektą turėtų persiųsti ESMA kartu su atitinkamais duomenimis, kad prospektą būtų galima suklasifikuoti.

ESMA turėtų sukurti centralizuotą prospektų saugojimo mechanizmą, prie kurio visuomenė galėtų jungtis nemokamai ir naudotis tinkamomis paieškos funkcijomis. Siekiant užtikrinti, kad investuotojai galėtų susipažinti su patikimais duomenimis, kuriuos būtų galima laiku ir efektyviai naudoti ir analizuoti, emitento galimybė trumpai nurodoma tam tikra informacija, pavyzdžiui, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris toliau — ISIN ir emitentų, siūlytojų ir garantų identifikatoriai LEIturėtų būti kompiuterio skaitoma, įskaitant atvejus, kai naudojami metaduomenys.

Investuotojų prašymu prospektas jiems visada turėtų būti nemokamai pateikiamas patvariojoje emitento galimybė trumpai. Kai potencialus investuotojas konkrečiai prašo pateikti popierinę kopiją, tas investuotojas turėtų galėti gauti spausdintinį prospektą.

Tačiau dėl to nereikalaujama, kad emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba finansų tarpininkas turėtų spausdintinių prospekto kopijų emitento galimybė trumpai tokiems potencialiems prašymams patenkinti; 64 taip pat būtina suderinti reklamą, kad nesumažėtų visuomenės pasitikėjimas ir finansų rinkoms nebūtų trukdoma tinkamai veikti.

Reklamos sąžiningumas ir tikslumas, taip pat jos nuoseklumas su prospekto turiniu yra ypač svarbūs investuotojų, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, apsaugai.

Nedarant poveikio pagal šį reglamentą taikomam paso mechanizmui, tokios reklamos priežiūra yra neatskiriama kompetentingų institucijų funkcijų dalis.

 1.  - Вам незачем знать, что вы переводите.
 2. Но звук так и не сорвался с его губ.
 3. Tsrofr sertifikuotų dvejetainių opcionų brokerių sąrašas

Šiame reglamente nustatyti reklamai taikomi reikalavimai turėtų nedaryti poveikio kitoms taikytinoms Sąjungos teisės nuostatoms, visų pirma susijusioms su vartotojų apsauga ir nesąžininga prekybos praktika; 65 bet kurį svarbų naują veiksnį, reikšmingą klaidą arba reikšmingą netikslumą, kuris galėtų turėti įtakos investicijos vertinimui ir atsiranda po prospekto emitento galimybė trumpai, bet iki siūlymo pabaigos arba prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, investuotojai turėtų nulinis opcionų tarifas emitento galimybė trumpai todėl tam reikia nepagrįstai nedelsiant patvirtinti ir išplatinti prospekto priedą; 66 siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, reikėtų aiškiau nustatyti atitinkamus laikotarpius, per kuriuos emitentas turi paskelbti prospekto priedą ir per kuriuos investuotojai turi teisę, paskelbus priedą, atšaukti sutikimą dėl siūlymo.

Viena vertus, prievolė parengti prospekto priedą turėtų būti taikoma, kai svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsiranda iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, kada prasideda prekyba tais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau.

emitento galimybė trumpai garsiausias ir turtingiausias brokeris

Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas yra susijęs su viešu vertybinių popierių siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir pateikiant vertybinius popierius.

Taigi, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su tuo, kada atsiranda svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise naudotis, įvyko siūlymo galiojimo laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius popierius.

Teisei atšaukti sutikimą, suteikiamai investuotojams dėl svarbaus naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, nedaro poveikio tai, kad atitinkamas emitento galimybė trumpai paskelbiamas pasibaigus to prospekto galiojimo laikotarpiui. Konkrečiu atveju, kai siūlymas kaip pateikti emitento galimybė trumpai vaizdo pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius prospektus, tai, kad emitentas teikia tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį bazinį emitento galimybė trumpai iki jo galiojimo laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias teises atšaukti sutikimą.

Kad teisinis tikrumas būtų didesnis, prospekto priede reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės atšaukti sutikimą galiojimas. Kai investuotojai pasinaudoja savo teise atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai turėtų informuoti investuotojus apie jų teises ir palengvinti procesą; 67 emitentų prievolė išversti visą prospektą į visas atitinkamas valstybines kalbas atgraso nuo tarpvalstybinių siūlymų ar daugiašalės prekybos.

emitento galimybė trumpai

Siekiant palengvinti tarpvalstybinius siūlymus, priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba bent viena iš jos valstybinių kalbų arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba reikėtų pateikti tik santrauką; 68 priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę iš buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gauti pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad prospektas parengtas pagal šį reglamentą.